Obsah

Vláda státu New York nařizuje převýchovu odpůrců homosexuálních manželství

Napsal Bai Mcfarlane

Nikoho by nemělo překvapovat, že vlády občanům nařizují přijmout převýchovu, která odporuje jejich politickému a náboženskému přesvědčení. To už se děje celá desetiletí, například u soudů, které rozvádějí manželství na žádost navrhovatele bez povinnosti dokázat, že odpůrce porušil manželskou smlouvu.

Organizace hájící svobodu odsuzují povinnost léčení, kterou stát New York uložil Giffordovým. Tato rodina odmítla pronajmout svou farmu homosexuálním partnerkám pro takzvaný svatební obřad. Internetový list Minutemen News se ptá: „Co se to děje ve Spojených státech amerických?“ Tito majitelé domu, kteří podnikají na své vlastní půdě, dostali příkaz podrobit se státem uloženému výcviku, který odporuje jejich náboženské víře, dále musejí zaplatit pokutu ve výši deseti tisíc dolarů a odškodné lesbickému páru ve výši tří tisíc dolarů.

Robert a Cynthia Giffordovi, kteří odmítli pronajmout svůj majetek pro takzvaný sňatek, se odvolali proti výnosu státní agentury pro lidská práva a prohráli. Caleb Dalton, právník jednající v jejich zastoupení, řekl: „Všichni Američané by měli mít svobodu žít a pracovat podle svého přesvědčení, zejména na svém vlastním dvorku.“ Právní poradce Aliance na obranu svobody (Alliance Defending Freedom, ADF) Giffordovým pomohl a v tiskové zprávě sdělil, že jim stát „uložil absolvování lekcí převýchovného výcviku určeného k tomu, aby vyvrátil jejich náboženské přesvědčení v otázkách manželství“.

Podle Jima Trainora – advokáta spolupracujícího s ADF – došlo ke sporu s lesbickým párem během tříminutového telefonického rozhovoru, který se bez vědomí Giffordových nahrával. Podle zprávy LifeSiteNews manželé Giffordovi, pro něž je pořádání homosexuálních obřadů v rozporu s jejich vírou, ty dvě ženy pozvali, aby navštívily jejich farmu, že si o záležitosti pořádání svatební hostiny pohovoří tam. Ženy nabídku odmítly a vypukla právní válka, která se táhla dva roky.

Giffordovi rozvažují varianty, jaké jim nabízí zákon: snad by mohli výnos Ministerstva pro lidská práva státu New York napadnout na základě ochrany, kterou zaručuje jak ústava Spojených států, tak ústava státu New York. Mezi tím uvažují o možnosti najmout si někoho, kdo by se věnoval jednání s homosexuály a jejich požadavkům, což by zvýšilo náklady na provoz jejich rodinného podniku v rámci kterého žijí a pracují.

Vládou nařízené převýchovné školení už existuje několik desetiletí. Žení nebo vdává-li se osoba s pevným mravním základem, činí tak na celý život, s tím, že rozloučit je může jen závažné provinění jednoho vůči druhému nebo cizoložství. Od osoby, která zavinila rozpad manželství, se očekává co nejúplnější odčinění způsobené škody. To jsou závazky, které mravně založená osoba přijímá a očekává je i od druhého předtím, než se dohodnou o uzavření manželské smlouvy.

Podle Ústavy Spojených států nemůže žádný stát vydat zákon, který by narušoval závazky plynoucí ze smluv (čl. 1, odst. 10, § 3). V případě něčeho tak závažného, jako je manželská smlouva, v níž strany uzavírají dohodu o společné výchově dětí, představuje vměšování zvenčí znásilnění svobody mravně založené osoby a zásah do závazků plynoucích z manželské smlouvy stran.

Avšak u soudů praktikujících rozvody bez povinnosti navrhovatele doložit odpůrcovo závažné provinění používá osoba zpronevěřující se vzájemným manželským slibům – i když třeba ne něčím závažným – vládní moci a soudů k vynucenému rozdělení domácnosti. Stát porušuje závazek plynoucí ze smlouvy. Mravně založené osobě se nařizuje účast na rodičovských kurzech, jejichž cílem je protiřečit náboženskému přesvědčení této osoby. Tyto státní převýchovné kurzy učí, že rozbít zcela bezdůvodně manželství je normální, že neexistuje povinnost dodržet sliby učiněné při jeho uzavření, ani povinnost vůči dětem udržovat neporušený domov. Stát vyučuje, že neexistuje povinnost osoby, která zavinila rozpad manželství, nahradit zaviněnou škodu.

Kde je Aliance na obranu svobody, když tito morálně založení lidé potřebují pomoc, aby utvrdili platnost své manželské smlouvy, která je vystavena takovému nátlaku?

Komentátor Spero News Bai Mcfarlane je předsedou Mary’s Advocates.

Se souhlasem převzato ze Speroforum.com. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložila Ivana Kultová.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.