Obsah

Seminář o rovnosti příležitostí z pohledu rodiny

Dne 20. září 2016 uspořádaly Národní centrum pro rodinu a Asociace center pro rodinu v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR seminář „Rovnost příležitostí z hlediska rodinné politiky“, pod záštitou poslankyň PČR P. Golasowské, J. Chalánkové a N. Novákové. Jednotlivé příspěvky se zabývaly rovností příležitostí z řady pohledů: z pohledu vývojové psychologie, z pohledu matky a otce, z pohledu pečujících, sociálně vyloučených apod.

V úvodu promluvily uvedené poslankyně. Zdůraznily, že jde o rovnost příležitostí, která bere na vědomí, že rovnost potenciálu dětí neexistuje. Je třeba, aby každý mohl využít svého osobního potenciálu a aby měl každý příležitost svůj potenciál rozšiřovat. Za správný model je třeba považovat tradiční rodinu.

Prof. L. Šulová z FF UK pojednala o funkcích rodiny a zejména pak o významu rodiny pro dítě. Dává dítěti model chování, seznamuje je s rolí muže a ženy, učí reagovat náležitým způsobem a vštěpuje mu model chování a žádoucí normy. Současná doba přinesla řadu okolností, s nimiž se musí rodina vyrovnat. Např. odklad uzavírání manželství, alternativy soužití partnerů, chybí očekávání trvalosti vztahu partnerů, mění se role mužů a žen, mezi hodnotami posiluje princip „carpe diem“ a princip individualismu, což je nejen prvek bohaté společnosti, ale také předzvěst jejího úpadku.

Problémem jsou otázky demokracie a rovnosti v rodině. Absolutní uplatnění těchto principů v rodině není možné.

Pokud jde o rodinnou politiku, není zatím vytvořen komplexní systém, který by byl definován určitou koncepcí. Je roztříštěna mezi jednotlivá ministerstva a jsou to vlastně jednotlivá prorodinná opatření.

Velmi zajímavé bylo vystoupení p. J. Himmelstranda (Mireja Institute, Stockholm). Seznámil účastníky s velmi bohatým systémem podpor a dotací ve Švédsku a s principy socialistické rodinné politiky přijatými v roce 1972. Souborně lze říci, že jejím cílem byla maximální nezávislost dítěte na rodině, ještě větší rovnost pohlaví, podpora celodenní péče mimo rodinu apod. Jaké výsledky konstatují po 45 letech? Psychické potíže, růst počtu single domácností, růst problémů s disciplínou ve školách, velká absence žen pro nemoc, zhoršená kvalita rodičovství, zhoršení denní péče, zhoršení služeb pro ochranu dětí, vysoce segregovaný trh práce, velká nezaměstnanost mládeže, růst počtu gangů mladých lidí. Jde o zřejmý důsledek minima citové výchovy, malého vystavení rodičovskému vlivu a separace od rodičů, jež také vede k růstu nemocnosti rodičů, i zániku sourozeneckých skupin v důsledku poklesu počtu dětí v rodině. Je mimo pochybnost, že řešením je opětná preference rodičovské péče.

V podobném duchu se nesly i další příspěvky. Seminář byl tak jednoznačnou posilou pro ty, kteří si nepřejí rozšiřovat pojem rodiny o jiná uskupení než svazek muže, ženy a jejich dětí a snižování podílu rodičů na výchově dětí.

 

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.